Asmens duomenų apsauga

DOKUMENTAI

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba (duomenų valdytojas) (įm. kodas 304910414, buveinės adresas P. Cvirkos g. 1, Molėtai) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus patvirtintu duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašu.

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • – teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje;
  • – teisę susipažinti su Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • – teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  • – teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • – teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • – teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
  • – teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Duomenų subjektas turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl veiksmų (neveikimo).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašas

Prašymo forma (WORD)

Kita aktuali informacija
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Duomenų apsaugos pareigūnas:
Tel. +37063838538, +37052758866,
El. p. bdar@sabelija.lt

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas
Copy link
Powered by Social Snap