Pedagoginė psichologinė pagalba

DOKUMENTAI
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS PASLAUGOS
Dėl išsamesnės informacijos paspauskite ant + simbolio..

Psichologinę pagalbą teikia psichologai, kurių kvalifikacija atitinka LR švietimo įstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Pagalbos gavėjai - mokiniai, besimokantys mokykloje, ir vaikai gyvenantys savivaldybės teritorijoje, bet nesimokantys Mokykloje.

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą Pagalbą laikoma konfidencialia. Esant būtinybei, ji gali būti teikiama tik švietimo pagalbos specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu (nepažeidžiant psichologo profesinės etikos reikalavimų).

Psichologinė pagalba skirta: stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Švietimo pagalbos tarnyboje dirbančio psichologo veiklos sritys:

 • konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu (vaiku) taikant psichologinio konsultavimo technikas, mokinių (vaikų), turinčių bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, patyrusių traumą (išgyvenusių netektį, patyrusių smurtą, turinčių priklausomybių ir kitais atvejais) individualus ar/ir grupinis konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: psichologinis vaiko įvertinimas siekiant nustatyti mokinio (vaiko) galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais;
 • švietimas: Mokyklų bendruomenių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: Mokyklų, savivaldybės teritorijoje esančių vaikų globos namų mokinių (vaikų) grupių psichologinių problemų prevencijos įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas, pagalba mokyklos vaiko gerovės komisijai krizės Mokykloje metu (psichologinių krizių Mokykloje intervencija ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejai ar kt.).

Psichologinė pagalba Tarnyboje mokiniui (vaikui) teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (vaikas) (savarankiškai);
 • mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);

Mokyklos vaiko gerovės komisijos pirmininkas (jo nesant - jo pavaduotojas arba kitas mokyklos vadovo įgaliotas Mokyklos vaiko gerovės komisijos narys), kai mokinys siunčiamas Mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl nuodugnaus mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo (komisijai numačius, kad mokinį būtų tikslinga ugdyti pagal pritaikytą programą) arba psichologinio konsultavimo;

Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Mokykloje nesant psichologo.

Teikiama Pagalba gali būti derinama su socialine pedagogine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba.

Logopedinę pagalbą teikia logopedai, kurių kvalifikacija atitinka LR švietimo įstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Pagalbos gavėjai Tarnyboje – ikimokyklinio amžiaus vaikai ir mokiniai, besimokantys rajono švietimo įstaigose, ir vaikai, gyvenantys savivaldybės teritorijoje, bet nesimokantys ugdymo įstaigoje.

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą Pagalbą laikoma konfidencialia. Esant būtinybei, ji gali būti teikiama tik švietimo pagalbos specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu (nepažeidžiant logopedo profesinės etikos reikalavimų).

Logopedinės pagalbos paskirtis: didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą; šalinti įvairius kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Švietimo pagalbos tarnyboje dirbančio logopedo veiklos sritys:

 • vertinimas ir konsultavimas: mokinio (vaiko) vertinimas, siekiant nustatyti jo kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, rašymo, skaitymo sunkumų lygį, specialiuosius ugdymosi poreikius bei jų lygį. Vaiko vertinimo išvados rengiamos bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais. Rekomendacijų pedagogams bei tolimesnio darbo si mokiniu rengimas. Tėvų konsultavimas apie pagalbos būdus vaikui namuose, individualių kalbos korekcijos būdų sudarymas.
 • korekcija: vaiko (mokinio) kalbos lavinimo pratybų vedimas: tarties korekcija, foneminės klausos, rišliosios, gramatiškai taisyklingos kalbos, smulkiosios bei bendrosios motorikos lavinimas.
 • švietimas: metodinės pagalbos mokytojams, pagalbos mokiniui, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais. Specialiojo ugdymo naujovių skleidimas ir diegimas.
 • pedagoginių problemų prevencija: prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Į logopedą kreipiasi:

  • – Tėvai/globėjai, pedagogai, ugdymo įstaigų logopedai, specialieji pedagogai, kai mokinys/vaikas (iki 21 m.) turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei mokymosi (ugdymosi) sunkumų.
 • – Pedagogai, logopedai, specialieji pedagogai dėl metodinės pagalbos (paskaitų, seminarų), konkrečių patarimų, ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius ikimokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikus.

Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia specialieji pedagogai, kurių kvalifikacija atitinka LR švietimo įstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Pagalbos gavėjai Tarnyboje – mokiniai, besimokantys Mokykloje ir vaikai, gyvenantys savivaldybės teritorijoje, bet nesimokantys Mokykloje.

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą Pagalbą laikoma konfidencialia. Esant būtinybei, ji gali būti teikiama tik švietimo pagalbos specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu (nepažeidžiant spec. pedagogo profesinės etikos reikalavimų).

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis: didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Švietimo pagalbos tarnyboje dirbančio spec. pedagogo veiklos sritys:

 • įvertinimas ir konsultavimas: mokinio (vaiko) vertinimas, siekiant nustatyti jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų lygį. vaiko vertinimo išvados rengimas bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais. Rekomendacijų pedagogams dėl tolimesnio darbo su mokiniu rengimas. tėvų konsultavimas apie pagalbos būdus vaikui namuose. Ugdymo įstaigos rekomendavimas, kurioje vaikui gali būti suteikta reikalinga specialioji pedagoginė pagalba.
 • korekcija: vaiko (mokinio) pažintinių funkcijų bei mokymosi įgūdžių lavinimo pratybų vedimas.
 • švietimas:metodinės pagalbos mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais. Specialiojo ugdymo naujovių skleidimas ir diegimas.
 • pedagoginių problemų prevencija: prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Į specialųjį pedagogą kreipiasi:

 • Tėvai/globėjai, pedagogai, specialieji pedagogai, kai mokinys/vaikas (iki 21 m.) patiria mokymosi (ugdymosi) sunkumų.
 • Pedagogai, specialieji pedagogai dėl metodinės pagalbos (paskaitų, seminarų), konkrečių patarimų, ugdant specialiųjų poreikių moksleivius.

1. Gabių vaikų įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų) prašymu arba mokyklos administracijos iniciatyva, tėvams sutikus.

2. Vykdant gabių vaikų atranką ugdymo įstaigose, naudojami instrumentai:

 • Mokinių nominavimo anketa (Mokytojams);Gebėjimų nerealizuojančių vaikų klausimynas (Mokytojams);
 • Cattell fluidinio intelekto testas (CFT 20-R).

3. Gabių vaikų įvertinimas atliekamas lietuvišku Berlyno intelekto struktūros testu jaunuoliams: gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimas (BIS-HB)

4. Vaikų gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimą atlieka Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos psichologai, bendradarbiaudami su ugdymo įstaigos švietimo pagalbos specialistais ir mokytojais.

5. Vaiko gabumų įvertinimas gali būti atliekamas Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje ar konkrečioje mokykloje.

6. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos psichologas, atlikęs įvertinimą, parengia išvadą tėvams (globėjams) dėl vaiko gabumų.

7. Vaiko gabumų lavinimo individuali programa yra sudaroma vaiką ugdančioje mokykloje.

Seminaras „A.Spektro vaikų socialinių įgūdžių lavinimas“ (nauja)
Seminaras „Vaikų ir paauglių elgesio ir/ar emocijų sutrikimai: pagalbos galimybės“ (nauja)
Seminaras „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų ugdymo ypatumai“ (nauja)
Seminaras „Mokinių pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“ (nauja)
Seminaras „Ugdymo pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įvairių dalykų pamokose“ (nauja)
Seminaras „Bendravimo su paaugliu psichologiniai ypatumai“
Seminaras „Kalbėjimo ir kalbos, rašymo ir skaitymo sutrikimai“
Seminaras „Specialiųjų poreikių įtaka vaiko asmenybės ir socialinei raidai“
Paskaita „Ankstyvojo amžiaus vaiko pažinimas“
Paskaita „Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas (DTHS)“ (nauja)
Paskaita „Kaip mokyti „hiperaktyvų“ vaiką?“
Paskaita „Kinestetiniai ugdymo būdai“ (nauja)
Paskaita „Korekcinių priemonių, užduočių įvairovė“ (nauja)
Paskaita „Vaikų baimė ir nerimas: norma ar sutrikimas?“
Paskaita „Vaiko nerimastingumas ir užsitęsęs liūdesys – taip pat netinkamas vaiko elgesys“ (nauja)
Paskaita „Palankaus mikroklimato kūrimas klasėje“
Paskaita „Sulėtėjusi vaikų kalbos raida. Priežastys. Efektyvūs ugdymo būdai“
Paskaita „Sutrikdyta vaiko kalba“
Paskaita „Vaikų seksualinis elgesys“
Praktinė paskaita „Ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų netinkamo elgesio korekcija“
Praktinė paskaita-diskusija „Psichologo vaidmuo mokykloje: galimybės ir ribos“ (nauja)
Praktinė paskaita-diskusija „Kaip kalbėti su vaikais apie intymius dalykus“ (nauja)
Praktinė paskaita „Smurto prevencijos įgyvendinimas mokykloje“
Praktinė paskaita „Vaiko adaptacija darželyje“
Mokymai dirbti su prevencine programa „Obuolio draugai“
Mokymai dirbti su prevencine programa „Zipio draugai“
Tėvams
Paskaita „Ankstyvojo amžiaus vaiko pažinimas“
Paskaita „Bendravimo galia – tai dovana“ (nauja)
Paskaita „Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas“ (nauja)
Paskaita „Dėmesys. Kaip tėvai galėtų lavinti savo vaiko dėmesį?“
Paskaita „Efektyvūs sklandaus kalbėjimo sutrikimo įveikimo būdai“ (nauja)
Paskaita „Kai vaikas nekalba, nors kalbėti gali“ (nauja)
Paskaita „Kaip mokyti „hiperaktyvų“ vaiką?“
Paskaita „Kalbos vystymosi reikšmė mokymo procesui“
Paskaita „Kada vaikas pasiruošęs pirmajai klasei?“ (nauja)
Paskaita „Kaip tėvai galėtų padėti vaikams sustabdyti vaikų patyčias?“
Paskaita „Negražūs“ žodžiai. Kodėl vaikai keikiasi?“
Paskaita „Specialieji ugdymosi poreikiai – kas tai?“ (nauja)
Paskaita „Sutrikdyta vaiko kalba“ Paskaita „Tėvams apie patyčias“ (nauja) Paskaita „Tėveliai, leiskite vaikams būti savarankiškiems!“ (nauja) Paskaita „Užbėkime už akių“ mokymosi sunkumams!“ (nauja) Paskaita „Vaikų baimė ir nerimas: norma ar sutrikimas?“ Paskaita „Vaikų brandumas mokyklai“ Paskaita „Vaiko nerimastingumas ir užsitęsęs liūdesys – taip pat netinkamas elgesys“ (nauja)
Paskaita „Vaikų seksualinis elgesys“
Praktinė paskaita „Ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų netinkamo elgesio korekcija“
Praktinė paskaita „Kaip su meile ir pagarba padėti vaikams tinkamai elgtis?“
Praktinė paskaita „Vaiko adaptacija darželyje“
Praktinė paskaita-diskusija „Kaip kalbėti su vaikais apie intymius dalykus“ (nauja)
Mokymai „Patyčios mokykloje ir internete: kaip galiu padėti savo vaikui?“ (nauja)

Mokiniams
Paskaita – diskusija „Tarp mūsų – mergaičių“ (nauja)
Paskaita – diskusija „Ar mums jau paauglystė?“
Paskaita „Kaip įveikti atsiskaitymų stresą?“
Paskaita „Mokomės mokytis“
Praktinė paskaita „Patyčios“
Praktinė paskaita „Apie patyčias“
Mokymai patyčių tema priešmokyklinio amžiaus ir pradinių kl. mokiniams „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms!“ (nauja)
Mokymai patyčių tema 5-8 kl. mokiniams „Kurią pusę pasirinksi TU?“ (nauja)
Mokymai patyčių tema 9-10 kl. mokiniams „Kurią pusę pasirinksi TU?“ (nauja)
Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
P. Cvirkos g. 1, Molėtai, Lietuva
Identifikavimo kodas: 304910414
Sąskaitos numeris: LT754010051004342900
Luminor Bank AB

Skaitiniai

Patarimai, atmintinės, rekomendacijos. Kita aktuali informacija. Plačiau

Specialistams

Metodinės literatūros rekomendacijos specialistams. Plačiau

Gyvosios konsultacijos

Dėl pedagoginio psichologinio įvertinimo ir konsultacijų reikia registruotis iš anksto.

Užklausos raštu

Galite užduoti klausimus ir žemiau nurodytais kontaktais.

Švietimo pagalbos specialistai

Psichologė

Ramunė Vidžiūnienė
P. Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86380
El. p. r.vidziuniene@spt.moletai.lt

Psichologė

Rūta Misiulienė
P. Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86839
El.p. r.misiuliene@spt.moletai.lt

Psichologė

Leonida Andrijauskienė
P. Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86690
El.p. l.andrijauskiene@spt.moletai.lt

Specialioji pedagogė

Edita Rožėnienė
P. Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86482
El.p. e.rozeniene@spt.moletai.lt

Logopedė-specialioji pedagogė

Rita Andreikėnienė
P. Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86475
El. p. r.andreikeniene@spt.moletai.lt

Logopedė

Lina Repšienė
P. Cvirkos g. 1
Tel.: (8 679) 86378
El.p. l.repsiene@spt.moletai.lt