Pranešėjų apsauga

LR pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pažeidimas – Tarnyboje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pastebėtus pažeidimus Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje, apie kuriuos sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Tarnyba arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, įskaitant savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojams, arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. netesėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo Tarnybai pranešimą gali pateikti vidiniu kanalu vienu iš šių būdų:

 • el. paštu pranesk@spt.moletai.lt atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą;
 • paštu, adresu P.Cvirkos g. 1, LT-33140 Molėtai, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 • žodžiu, tiesiogiai atvykęs į Tarnybą, pas kompetentingą subjektą (P. Cvirkos g. 1, LT-33140 Molėtai). Šiuo atveju kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, turi teisę užfiksuoti susitikimą – daryti pokalbio įrašą ir jį išsaugoti patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją, arba užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“.

Rekomenduojame pranešimą teikti užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimu, nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti); duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.); sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius; ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas; kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą; kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo dėl pažeidimo gali su pranešimu tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

 • pažeidimas turi esminės reikšmės viešajam interesui;
 • būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
 • vadovaujantys su Tarnybos darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimų;
 • informacija apie pažeidimą buvo pateikta per Tarnybos vidinį kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
 • yra pagrindas manyti, kad asmens, pateikusio pranešimą Tarnybos vidiniu kanalu, konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
 • informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo negali pasinaudoti Tarnybos vidiniu kanalu, nes jo su Tarnyba nesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.

Asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos

Asmenims, pateikusiems informaciją apie pažeidimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrinamas asmens konfidencialumas ir draudimas darytu jų atžvilgiu neigiamą poveikį, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo pateikęs pranešimą apie pažeidimą tarnyboje buvo pripažintas pranešėju, ar ne.

Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai:

 1. to raštu prašo informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo;
 2. informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens pateikta informacija yra žinomai melaginga.

Siekiant užtikrinti informacijos apie pažeidimą teikiančio asmens ar susijusio su pažeidimu asmens duomenų, leidžiančių nustatyti jų tapatybę, konfidencialumą, su jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžiančia informacija turi teisę susipažinti tik kompetentingas subjektas, kuris užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys. Informacija apie pažeidimus pateikusius asmenis, pranešėjus, su pažeidimu susijusius asmenis ar pagalbininkus tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama.

Informacija apie pažeidimą teikiančio asmens, pranešėjo ar susijusio su pažeidimu asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Prieš pateikdamas konfidencialius duomenis, kompetentingas subjektas privalo raštu pranešti informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui apie duomenų pateikimą nurodydamas konfidencialių duomenų pateikimo priežastį.

Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys tvarkomi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

Teisės aktai

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr.1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2023 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.V-38 „Dėl Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas, kuris nustato informacijos apie Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Informacija apie pranešimus, pateiktus vidiniu kanalu

2023 m Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje pranešimų vidiniu pranešimų kanalu negauta.