Veiklos sritys

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba (Molėtų r. ŠPT) – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Tarnybos steigėjas – Molėtų rajono savivaldybės taryba.

Tarnyba įsteigta 2018 m. rugsėjo 1 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu nr.B1-79 „Dėl sutikimo reorganizuoti savivaldybės biudžetines įstaigas Molėtų švietimo centrą ir Molėtų pedagoginę psichologinę tarnybą“.

Tarnybos veiklos sritis – švietimas., kodas 85, pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Pagrindinė Tarnybos veiklos rūšis – kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59.

Kitos veiklos rūšys:

– švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

– kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

– sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

– kitas mokymas, kodas 85.50;

– suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas švietimas, 80.42;

Kitos, ne švietimo veiklos, rūšys:

– nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

– kompiuterių nuoma, kodas 77.33.10;

– kita leidybinė veikla, kodas 58.19;

– posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30.

Tarnybos veiklos tikslai:

 1. inicijuoti bei sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų;
 2. didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, padedant jiems įveikti socialinę atskirtį, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, atskleisti ir realizuoti savo žmogiškuosius resursus, teikiant reikalingą konsultacinę, informacinę pagalbą mokykloms, mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams).

Tarnybos veiklos uždaviniai:

 1. tenkinti švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų poreikius gauti kokybiškas švietimo paslaugas;
 2. sudaryti sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų mokymuisi;
 3. tirti ir prognozuoti švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos, mokymosi visą gyvenimą poreikius;
 4. koordinuoti mokytojų metodinę veiklą, teikti metodinę pagalbą mokykloms, mokytojams, skleisti šalies ir užsienio pedagogų veiklos inovacijas;
 5. organizuoti savivaldybės lygmens dalykines olimpiadas ir konkursus bei dalyvavimą šalies olimpiadose;
 6. teikti profesinio orientavimo paslaugas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams;
 7. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą;
 8. kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, nustatyti vaiko brandumą mokyklai, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą, prireikus skirti specialųjį ugdymą;
 9. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;
 10. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.
 11. Tarnybos funkcijos:

  1. organizuoja švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimo neformalaus švietimo darbą;
  2. sudaro sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimui, nuolatiniam neformaliam mokymuisi, profesinei veiklai reikalingų teorinių ir praktinių žinių įgijimui, kompetencijų tobulinimui;
  3. tiria ir analizuoja mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;
  4. teikia metodinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms;
  5. viešai skelbia informaciją apie vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas ir jų akreditavimą, organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius;
  6. nustato kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, aprobavimo tvarką, renginių organizavimo (dalyvių registravimo, grupių komplektavimo, vykdymo, dokumentavimo) tvarką;
  7. tiria kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių veiksmingumą, jų poveikį mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų darbo kokybei;
  8. rengia ir dalyvauja įvairiuose projektuose;
  9. išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus ir pažymas;
  10. organizuoja ir vykdo Trečiojo amžiaus universiteto veiklą;
  11. teikia informaciją, konsultacinę pagalbą informacinių, komunikacinių technologijų naudojimo klausimais rajono švietimo įstaigoms;
  12. organizuoja švietimo įstaigoms gaunamos mokyklinės dokumentacijos užsakymą ir išdavimą;
  13. organizuoja rajoninius, zoninius renginius mokiniams (olimpiadas, vasaros užimtumo ir poilsio stovyklas, konkursus, parodas, paskaitas ir kt.) bei rajono atstovų dalyvavimą zoniniuose, respublikiniuose renginiuose;
  14. teikia savivaldybės bendrojo ugdymo mokiniams profesinio orientavimo paslaugas;
  15. koordinuoja rajono Mokinių ir Pedagogų registrų tvarkymą;
  16. kuria veiklai įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;
  17. gali plėsti savo veiklą, atsižvelgiant į vietos poreikius ir galimybes (kultūrinė, leidybinė, švietėjiška ir kita);
  18. bendradarbiauja su socialiniais partneriais;
  19. koordinuoja rajono suaugusiųjų švietimą;
  20. kompleksiškai vertina bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių poreikius ir vykdo profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai priemones;
  21. įvertina asmens mokymosi sunkumus, sunkumus, sutrikimus, pedagogines,  psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį ugdymą;
  22. siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja, teikia specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoja vaikui mokyklą;
  23. teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą-specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki mokslo metų, kuriais jiems sueina 21 metai, pabaigos, o tiems, kurie dėl ligos mokėsi su pertraukomis ir pateikė tokių pertraukų priežastį pagrindžiančius dokumentus, – iki mokslo metų, kuriais jiems sueina 23 metai, pabaigos;
  24. teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams.
  25. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
  26. rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis;
  27. kaupia ir analizuoja informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas;
  28. Tarnyba gali vykdyti ir kitas funkcijas, atitinkančias jos veiklos tikslą ir uždavinius.