Apie Mus

APIE MUS

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, rengianti ir įgyvendinanti suaugusiųjų švietimo programas, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimą; teikianti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikui, šeimai ir mokyklai; koordinuojanti ir organizuojanti Molėtų trečiojo amžiaus universiteto veiklas; organizuojanti Molėtų r. ugdymo įstaigų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius bei teikianti jiems profesinio orientavimo paslaugas.

VEIKLOS misija, vizija ir sritys

Tarnybos misija: kokybiškai ir efektyviai teikti švietimo pagalbą rajono gyventojams, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą programą, kuri padėtų ugdytis ir integruotis į visuomenę, pilnavertiškai vystytis ir atskleisti savo asmeninį potencialą.

Tarnybos vizija: šiuolaikiška, atvira kaitai, patikima švietimo institucija, profesionaliai teikianti švietimo pagalbą ir paslaugas rajono gyventojams.

Tarnybos veiklos sritis – švietimas, kodas 85, pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

svarbios VEIKLOS sritys
strateginiai tikslai

Istorija

2001 m. 2001 m.
2015 m. 2015 m.
2018 m. 2018 m.
2020 m. 2020 m.

Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtos 2 švietimo įstaigos Molėtų švietimo centras ir Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklą vykdanti institucija - Molėtų švietimo centras  akredituota LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 191.

Rugsėjo 1 d. dvi savivaldybės biudžetinės įstaigos – Molėtų švietimo centras ir Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu reorganizuotos į Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybą. Tarnybos nuostatai patvirtinti 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. B1-140.

LR ŠMS ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.V-1813 Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba akredituota 5-eriems metams. (Atsisiųsti)