Projektai

Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

 

Projektas „Lyderių laikas 3“

Molėtų r. savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ medžiaga

Logotipas Kuriame Lietuvos ateitį. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Projekto aprašymas. (Atsisiųsti)

Projekto aprašymas. (Atsisiųsti)

Projektas „Atrask save“

Projekto aprašymas. (Atsisiųsti)

Projektas „Kokybiškas profesinis konsultavimas, teikiant karjeros paslaugas jaunimui“, EG-2014-P(PO)-156, finansuojamas Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

Projekto aprašymas. (Atsisiųsti)

„Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų k. mokymas, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-016

PROJEKTAS „MOLĖTŲ RAJONO KAIMO GYVENTOJŲ ANGLŲ KALBOS MOKYMAS, DIDINANT  JŲ AKTYVUMĄ IR BENDRADARBIAVIMO GALIMYBES“.

 

Nr. LEADER -11- MOLĖTAI-02-016

Molėtų švietimo centras vykdo projektą „Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant  jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas - naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamą ES ir LR lėšomis.

Projekto tikslas – mokyti rajono bendruomenių atstovus šnekamosios anglų kalbos, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimą.

Projekto uždaviniai:

  1. Vykdytianglų k. mokymus  Molėtų rajono bendruomenių atstovams pagal dvi programas: „Anglų kalbos kursai (A1-2, pradedantiesiems“ (120 val.) ir „Anglų kalbos kursai (B1, pažengusiems). “ (120 val.).
  2. Praktiškai patobulinti Molėtų rajono bendruomenių atstovų įgytus anglų k. įgūdžius edukacinės išvykos metu, bendraujant bei bendradarbiaujant suČekijos bendruomenių atstovais

 Projekto vertė – 61 901 Lt. Projekto veikloms skirta paramos suma – 49 748 Lt.

Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ Suaugusiųjų mokymų pagal 19 modulių 25 savivaldybėse

Projekto aprašymas. (Atsisiųsti)

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas

 

SOCIALINIO ATSPARUMO STIPRINIMAS RAJONO BENDRUOMENĖSE

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Molėtų švietimo centras eilę metų organizavo seminarus, mokymus žalingų įpročių prevencijos, socialinio atsparumo ir sveikatos stiprinimo temomis. Atlikta dalyvių apklausa rodo, kad yra poreikis tęsti mokymus, paskaitas, susitikimus ir kt. renginius. Pageidaujama mokymų ne tik sveikatos  ir socialinio atsparumo stiprinimo, bet ir psichologinėmis, gilesnio savęs ir kitų pažinimo, emociškai saugios aplinkos kūrimo temomis. Greitas gyvenimo tempas, nauji iššūkiai ir poreikis greitai prisitaikyti besikeičiančiame pasaulyje dažnai nualina žmones, jie jaučiasi pavargę ir išsekę, neretai savyje sukaupia aplinkinių problemas, nuotaikas, kurios įtakoja bendrą sveikatą ir psichinę savijautą. Programoje numatytos veiklos, renginiai, temos ir lektoriai pagal suaugusiųjų pageidavimus ir poreikį, kas aktualu bendruomenių atstovams, įvairioms rajono suaugusiųjų grupėms.

Programa tęstinė, skirta plačiam rajono suaugusiųjų ratui suteikti žinių ir įgūdžių, formuojant tinkamą požiūrį į sveikatą, sveiką gyvenseną, stiprinant psichologinį ir socialinį atsparumą, savęs ir kitų pažinimą, emociškai saugios aplinkos kūrimą.

Dalyviai klausys paskaitų, seminarų, dalyvaus susitikime, praktikume sveikatos stiprinimo, socialinio ir psichologinio atsparumo, gilesnio savęs pažinimo ir stiprinimo klausimais, dalyvaus edukacinėje išvykoje, patirs teigiamų emocijų, bendravimo džiaugsmo.

PROJEKTO TIKSLAS:

Formuoti rajono gyventojų pozityvias nuostatas saugant sveikatą ir stiprinant psichologinį bei socialinį atsparumą.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

- skleisti informaciją ir žinias apie sveikatos stiprinimą;

- formuoti rajono gyventojų supratimą apie socialinį ir psichologinį atsparumą, aplinkos sveikatinimo būdus;

-         mokyti priimti teisingus sprendimus, stiprinant savo sveikatą ir socialinį atsparumą.

PROJEKTO TRUKMĖ:

2013 metų birželio – gruodžio mėn.

NUMATOMI PROJEKTO REZULTATAI:

       Tikėtina, kad gerės rajono suaugusiųjų nuostata sveikai gyventi, atsakingai rūpintis savo ir artimųjų sveikata, stiprės emocinis ir dvasinis stabilumas. Renginių metu taikomos įvairios suaugusiųjų mokymo formos ugdys pozityvias nuostatas kaip stiprinti socialinį ir psichologinį atsparumą, palaikyti gerą savijautą ir stiprinti sveikatą. Dalyviai patirs teigiamų emocijų.

PROJEKTO PRIEMONĖS (VEIKLOS)

-         Paskaita-susitikimas „Šiandien tikrai galime gyventi be vaistų ir be daktarų“

-         Edukacinė išvyka „Judėjimas - tai gera savijauta“

-         Seminaras – praktikumas „Išmokime susitarti: tėvų ir vaikų bendravimo gebėjimų ugdymas praktiškai“

-         Seminaras „Sveikatos pagrindas - emocinio ir dvasinio intelekto stiprinimas“

-         Seminaras „Perdegimo sindromo prevencija ir atsparumo stiprinimas“

Molėtų rajono savivaldybės projekto „Neformaliojo švietimo programos, papildančios bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas programas“ programa „Mokinių pilietiškumo ugdymas dalyvaujant savivaldos veiklose“

 

Molėtų švietimo centras vykdo neformaliojo švietimo programą, papildančią bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas programas „Mokinių pilietiškumo ugdymas dalyvaujant savivaldos veiklose“.

Programos tikslas - plėtoti ir stiprinti aktyvių rajono mokinių visuomeninius gebėjimus dirbti savivaldos veikloje.

Vykdomi savivaldos veiklos planavimo ir organizavimo mokymai rajono mokyklų savivaldų atstovams, organizuojamos išvykos keistis gerąja veiklų patirtimi su Visagino, Anykščių rajonų mokinių savivaldų atstovais.

Programos renginiuose dalyvauja 25 rajono bendrojo lavinimo mokyklų savivaldos atstovai, kurie lavinasi pilietinės ir visuomeninės veiklos  gebėjimus, įsisavina gebėjimą realiai prisidėti prie mokyklos veiklos organizavimo, joje kylančių problemų sprendimo.

Projekto aprašymas. (Atsisiųsti)

Bendradarbiaujame projektuose

Molėtų švietimo centras – partneris Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamo projekto „Būk detektyvas!“, kurį vykdo Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamas projektas

„Būk detektyvas!“

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius kartu su Molėtų švietimo centru įgyvendino Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas!“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija.

Šiuolaikiniam jaunimui svarbios naujosios technologijos, todėl projektas siejamas su nauja platforma www.bukdetektyvas.lt (taip pat programėle „Būk detektyvas!”). Jos autorius -  žurnalistas, kultūros antropologas, LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ vedėjas Virginijus Savukynas. Projekto idėja - skatina atrasti tai, kas paslėpta, išspręsti galvosūkius, daugiau sužinoti apie savo krašto istoriją.

Rugsėjo 13 d. Radviliškyje vyko projekto partnerių susitikimas, kurio metu pristatytos projekto veiklos, vyko mokymai kaip dirbti su mobiliąja programėle „Būk detektyvas!”. Šiuos mokymus vedė idėjos autorius - Virginijus Savukynas. Kitame projekto etape supažindinti rajono mokytojai kaip šia programėle naudotis. Mokytojai organizavo ugdomąjį procesą netradicinėse ugdomosiose aplinkose, sudarė galimybes mokiniams susipažinti su savo krašto žymiomis vietomis. Mokiniai domėjosi savo vietovės (miesto, miestelio, gyvenvietės) istorija, atliko kraštotyrinius tyrimus, kūrė iššūkius, maršrutus, kuriuos įkėlė į platformą www.bukdetektyvas.lt.  Į projekto veiklas įsijungė Suginčių pagrindinės mokyklos mokiniai su istorijos mokytoja A. Laužikiene, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos mokiniai su istorijos mokytoja D. Vertinskiene ir geografijos mokytoja R. Čeikauskiene bei Alantos gimnazijos mokiniai su istorijos mokytoja D. Rudėniene ir geografijos mokytojais J. Petrauskiene ir V. Šereliu.

Projekto metu buvo ugdomas ne tik mokinių pilietiškumas, mokytojų ir mokinių IKT naudojimo įgūdžiai, bet ir propaguojamas keliavimas pėsčiomis kaip aktyvi, kultūringa ir aplinką tausojanti laisvalaikio praleidimo forma, užtikrinanti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą keliaujant sukurtais maršrutais (iššūkiais). Iš viso projekte dalyvavo 40 rajono mokinių ir 6 mokytojai.

Molėtų švietimo centras – partneris projekto „Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese“

Kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-093, finansuojamo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, kurį vykdo Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras.

Molėtų švietimo centras – partneris projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006, kurį vykdo Ugdymo plėtotės centras.

Projekto aprašymas. (Nuoroda)