Metodinė diena „Įtraukiojo ugdymo nuostatų įgyvendinimas mokykloje“

LR švietimo įstatyme, taip pat ir Geros mokyklos koncepcijoje suformuluota perėjimo nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam nuostata. Besiruošdamos įgyvendinti, o kai kuriais atvejais jau ir įgyvendindamos šią nuostatą ugdymo įstaigos susiduria su įtraukties sunkumais ir iššūkiais: ugdymo aplinka tik dalinai pritaikyta skirtingus ugdymosi poreikius turintiems mokiniams, trūksta švietimo pagalbos specialistų ir mokytojo padėjėjų, nepakankamas mokytojų pasirengimas ir motyvacija ugdyti didelius ugdymosi poreikius turinčius mokinius.

2024 m. rugsėjį įsigalios LR Švietimo įstatymo pakeitimai, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. Rajono ugdymo įstaigų vadovus ir pedagogus neramina klausimas – kaip tai įgyvendinti, kaip sudaryti palankias sąlygas visiems ugdytis  ir užtikrinti ugdymo kokybę?

Lapkričio 3 dieną Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Kijėlių specialiojo ugdymo centru, organizavo metodinę dieną „Įtraukiojo ugdymo nuostatų įgyvendinimas mokykloje“. Šios metodinės dienos tikslas – formuoti teigiamą nuostatą į įtrauktį švietime, sudarant sąlygas rajono ugdymo įstaigų bendruomenėms tinkamai ir laiku pasirengti artėjantiems pokyčiams. Metodinės dienos metu aptarti teoriniai ir praktiniai lygių galimybių užtikrinimo įtraukiajame ugdyme aspektai.

Pirmoje virtualioje renginio dalyje sveikinimo žodį rajono mokytojams taręs Molėtų r. savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Žvinys pabrėžė, kad savivaldybės administracija pasirengusi padėti (ir dabar padeda skirdama lėšų mokytojų padėjėjų etatams steigti, įrangai įsigyti) sėkmingai įgyvendinti įtraukiojo ugdymo nuostatas rajone, linkėjo sėkmės įgyvendinant numatytus tikslus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patarėjas įtraukiajam ugdymui Ignas Gaižiūnas pristatė pranešimą „Įtraukusis ugdymas Lietuvoje: dabartinės padėties ir ateities perspektyvų apžvalga“. Pranešime aiškiai ir konkrečiai apžvelgė kas jau padaryta ir ką artimiausiu metu numatoma nuveikti dėl įtraukties įgyvendinimo, atsakė į pedagogus neraminančius klausimus. Apie pasirengimą įtraukčiai švietime ir nacionalinio lygmens  pagalbą mokyklai kalbėjo Nacionalinės švietimo agentūros Įtraukties plėtros skyriaus specialistės Asta Lauciuvienė, Auksė Vyšniauskienė, Ana Pavilovič-Jančis.

Artur Adam Markevič, „Renkuosi mokyti!” programos vadovas, mokytojas metodininkas visus dalyvius suintrigavo pristatydamas pranešimą „Kas ir kaip kuria įtraukią mokyklą? Pirmieji žingsniai link įtraukiojo ugdymo“, pabrėždamas kad įtrauktis švietime – komandinis darbas, mokytojas neturi likti „vienišas vilkas“.

Praktinėmis įžvalgomis, kaip pasiruošti priimti įvairių raidos ypatumų turinčius mokinius, dalinosi Molėtų r. švietimo pagalbos logopedė Lina Repšienė ir specialioji pedagogė Edita Rožėnienė. Specialistės pristatė ir Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos pagalbos, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo nuostatas, galimybes.

Praktinėje konferencijos dalyje – vertinga Kijėlių specialiojo ugdymo centro praktika. Galima pritaikyti ugdymo įstaigos aplinką įvairiems vaikų poreikiams (įrengti keltuvus, poilsio kampelius, sensorinius kambarius, įsigyti interaktyvių priemonių ir pan.), tačiau visada išlieka svarbiausias – žmogiškasis faktorius. Būtent profesionaliais, pasišventusiais mokytojais ir pagalbos specialistais gali didžiuotis ši ugdymo įstaiga.

Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro direktorė Asta Jakovlevienė pristatė pranešimą „Ugdymo individualizavimas ir naujos elgesio intervencijos (PEPIS) ugdymo centre“, nuoširdžiai dalindamasi ir džiaugdamasi pasiektais svariais rezultatais ugdant specialiųjų poreikių vaikus.

Ramunė Vidžiūnienė, Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro ir Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė ekspertė kartu su metodinės dienos dalyviais analizavo, kada mokytojui prireikia tyrėjo-detektyvo gebėjimų ir tikimybių žemėlapio bei pristatė 10 dalykų, kuriuos būtina žinoti, dirbant su ASS turinčiais vaikais.

Audronė Janulionienė, Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro lavinamosios klasės mokytoja metodininkė visus sužavėjo praktiškai pademonstravusi, kokius neįtikėtinus rezultatus gali pasiekti nuoširdžiai ir kūrybiškai dirbantis mokytojas.

Metodinės dienos metu kiekvienas dalyvis galėjo rasti naudingos informacijos apie Įtraukiojo ugdymo nuostatų įgyvendinimą, gauti atsakymus į neraminančius klausimus, semtis patirties. Dalyvių skaičius, o jų buvo virš šimto, liudija apie tai, kad metodinė diena pavyko ir buvo aktuali.