Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymai

2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. V-504 „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020-2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo

2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. V-647 „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“. Prioritetai.

2017 m. rugpjūčio 30 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-663 „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017 m. rugpjūčio 30 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-662 „Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015 m. kovo 9 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-191 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1795 „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 2003 m. gruodžio 24 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr.ISAK-1880 „Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinių nuostatų“

Copy link
Powered by Social Snap