Profesinis orientavimas

Profesinio orientavimo veiklų rajone organizavimas ir koordinavimas

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

  • - organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo paslaugų teikimą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokiniams ir savivaldybės teritorijoje gyvenantiems nesimokantiems asmenims (iki 21 metų);
  • - organizuoja ir vykdo PO stebėseną savivaldybės teritorijoje: teikia ir analizuoja stebėsenos duomenis, inicijuoja profesinio orientavimo tobulinimą;

  • - konsultuoja savivaldybės švietimo įstaigų ir jos teritorijoje esančių nevalstybinių įstaigų vadovus, mokytojus, profesinio orientavimo paslaugas teikiančius specialistus, mokyklų bendruomenes profesinio orientavimo paslaugų teikimo klausimais;

  • - užtikrina profesinį orientavimą ir kitos būtinos švietimo pagalbos teikimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems nesimokantiems vaikams bei jų tėvams, taip pat nesimokantiems ir nedirbantiems asmenims (iki 21 metų) siekiant sugrąžinti juos į mokyklas arba integruoti į darbo rinką.

Profesinį orientavimą reglamentuojantys dokumentai

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

Ugdymo karjerai bendroji programa

Teikiamos profesinio orientavimo paslaugos, padedančios pasirinkti ar keisti profesiją.

Eurodesk

Jaunimo informavimas mobilumo tema. Skaityti

Atsakinga:
D. Jucienė