Skelbiama atranka į karjeros specialisto pareigas

Skelbiama atranka į Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos Karjeros specialisto pareigas.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį.

Pareigybės lygis: A2.

Darbo sutarties rūšis: terminuota (sutartis iki 2023 m. gruodžio 31 d.).

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,4–7,98 bazinių dydžių nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema).

Darbo laiko norma: 1 pareigybė – 36 val. per savaitę.

Pareigybės paskirtis – planuoti ir teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams.

Kvalifikacijos, išsilavinimo ir kiti reikalavimai:

 • bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
 • pedagogo kvalifikacija arba išklausytas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Neturintiems pedagogo kvalifikacijos – įsipareigojimas ją įgyti arba išklausyti pedagoginių ir psichologinių žinių kursą iki 2024 m. rugsėjo 1 d.;
 • 3 metų darbo patirtis, susijusi su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu arba studijų metu išklausytas ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulis (-iai), susijęs (-ę) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu. Turintiems trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu, arba studijų metu nesant išklausyto ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulio (-ių), susijusio (-ių) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu, – įsipareigojimas ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pradžios išklausyti kvalifikacijos tobulinimo programą, įgyvendinamą pagal Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-617, priedą;
 • būti susipažinus su profesinį informavimą ir konsultavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu;
 • gebėti analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas;
 • turėti gerus komunikacinius įgūdžius, gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymas dalyvauti atrankoje;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (originalai pateikiami atrankos dieną);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (originalas pateikiamas atrankos dieną);
 • gyvenimo aprašymas, parengtas „Europass“ CV formatu;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos (jeigu turi);
 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu info@spt.moletai.lt arba pristatyti į Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybą (Vilniaus g.  44-408) užklijuotame voke su nuoroda „Karjeros specialistas“.

Informacija teikiama telefonu 8 611 39117

Atrankos paskelbimo data: 2022 m. rugsėjo 16 d.

Prašymai ir dokumentai pateikiami iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 10.00 val.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.

Atrankos data: spalio 3 d.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie kvietimą pokalbiui bus informuoti rugsėjo 30 d. jų pateiktu telefonu ir (ar) elektroniniu paštu, taip pat bus praneštas individualus laikas atvykti į atrankos pokalbį bei tiksli atrankos vieta.