Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio Molėtų rajone diegimas

2020 m. gruodžio 22 d. buvo pasirašyta projekto „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ 09.2.2-ESFA-K-730-01-0013 finansavimo sutartis.

2014-2020  m.  Europos  Sąjungos  fondų  investicijų  veiksmų  programos  9  prioriteto  „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonės „Mokyklų pažangos skatinimas“ projektas  „Koordinuotai  mokiniams  teikiamų  švietimo  pagalbos,  socialinių  ir  sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Molėtų rajono savivaldybės bendrojo, ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo mokyklose mokosi 465 (skaičius nuolat kinta, didėja) mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP). Tai yra net 22,3 proc. visų rajone besimokančių vaikų. Specialiojo pedagogo pagalbą 2019-2020 metais gavo 219 mokinių, t. y. 47 proc. mokinių, kuriems būtina ši pagalba. 246 mokiniams (53 proc.) ji buvo neprieinama dėl pagalbos specialistų trūkumo. Siekiant didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo veiksmingumą ir švietimo pagalbos prieinamumą bus diegiamas koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo modelis.

Modelio diegimas susidės iš 2 veiklų:

  1. koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos paslaugų teikimas,
  2. pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.

Kuriamo modelio veiklos bus orientuotos į nepakankama apimtimi teikiamų paslaugų plėtrą ir neteikiamų ar neprieinamų, tačiau reikalingų paslaugų teikimą. Planuojama, kad bus reikšmingai išplėstos logopedo, psichologo,  specialiojo pedagogo,  socialinio pedagogo ir neformaliojo švietimo SUP turintiems vaikams paslaugos.  Taip  pat,  siekiant,   kad  švietimo,  socialinės  ir sveikatos priežiūros pagalba būtų prieinama visame  rajone,  bus  sukurta  mobili  pagalbos  specialistų  komanda. Trys Molėtų  r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai bus apmokyti teikti pagalbą autizmo spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams bei jų tėvams ir teiks taikomosios elgesio analizės (ABA terapija), kognityvinės elgesio korekcijos EQUIP programos ir elgesio korekcijos specialisto pagalbos paslaugas.

Planuojama,  kad  bus išplėstos psichosocialinės pagalbos ir psichologinės pagalbos teikimas vaikams ir tėvams. Išplėsta atviro darbo su jaunimu paslauga ir pradėta teikti pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių mokymai, mediacijos, vaikų dienos socialinė priežiūros paslaugos.

Projekto tikslas –  didinti  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turinčių vaikų ugdymo veiksmingumą ir švietimo pagalbos prieinamumą – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

Projektas  įgyvendinamas  su  partneriais:  Molėtų  r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba, Molėtų kultūros centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Molėtų ligoninė, Asociacija „Sprendimai šiandien“.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto biudžetas – 321828,52 Eur, iš jų: ES – 300000,00 Eur, Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 21828,52 Eur.

Apie projektą (Atsisiųsti)